ติดต่อสอบถาม
ใส่ตัวอักษรที่อยู่ด้านบน
 ข้อมูลติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ
กรมการข้าว
ที่อยู่
50, ถนนพหลโยธิน, แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร, 10900
เบอร์โทรศัพท์
02-5614738 ต่อ 5207
อีเมล์
toaf2560@gmail.com
เว็บไซต์
www.psgorganic.or.th
 แผนที่