มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ออกพื้นที่ร่วมเรียนรู้ผลการตรวจประเมินแปลง

 มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย มาออกพื้นที่เพื่อมาร่วมเรียนรู้ผลการตรวจประเมินแปลงของสมาชิก

กลุ่มรักษ์เกษตรอินทรีย์ พี จี เอส บ้านปางงู อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อการเกษตร