มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย มาร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มจังหวัดเชียงราย

 สวัสดีเจ้า  วันนี้อาจารย์จินตนา อินทรมงคล และ อาจารย์สมชัย วิสารทพงษ์

ตัวแทนจากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยมาร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มจังหวัดเชียงราย

เพื่อให้เป็นไปในระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS)ให้กับ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ และน้องนักศึกษา ร่วม 40 คน

ในระหว่ำงวันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมมณีไตรงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย