20 พฤศจิกายน 2560 เข้าเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว ตำบลบางช้าง

"20 พฤศจิกายน 2560" กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

นำหมอดินอาสา เข้าเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว ตำบลบางช้าง โดยมีพี่ประหยัด ปานเจริญ

ต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชม ผู้มีแนวความคิดในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการทำ “เกษตรอินทรีย์”

ณ บ้านหัวอ่าว หมู่ 5 ต.บางช้าง อ.สามพราน ซึ่งมีหมอดินอาสาร่วม 130 คน เข้าร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้ #ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตลอด เป็นกำลังใจให้นะคะ